Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en leveranties van Verkoper en vormen een wezenlijk deel van de verkoopovereenkomst tussen Verkoper en Koper. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet vervangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Verkoper.

Artikel 2 Sluiting van de overeenkomst
Offertes gedaan door Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst (”verkoopovereenkomst”) tussen Verkoper en Koper wordt gesloten door de bevestiging van de order door Verkoper.

Artikel 3 Levering
3.1 De leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd overeenkomstig de meest recente INCOTERMS, zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, op de datum van de verkoopovereenkomst. De eigendom van de goederen gaat over naar Koper overeenkomstig de bepalingen van Artikel 4.
3.2 De hoeveelheden vermeld in de verschepingsdocumenten, zoals weegbrief, cognossementen, zeevrachtbrieven, lijndienstvrachtbrieven en vrachtontvangstbewijzen worden verondersteld in orde te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 4 Overdracht van eigendomsrecht
4.1 De eigendom van de geleverde goederen blijft aan Verkoper en gaat eerst op Koper over nadat de volledige aankoopprijs is voldaan. Gedurende de periode dat de eigendom van de goederen nog bij Verkoper berust, houdt Koper de goederen in beheer voor Verkoper. Indien Koper het verschuldigde bedrag voor de goederen niet betaalt overeenkomstig de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, is Verkoper zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd de goederen weer in bezit te nemen.
4.2 Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 4.1 heeft Koper het recht om binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de goederen te gebruiken en/of te verkopen voordat de aankoopprijs volledig is betaald.
4.3 Het risico van verlies van of schade aan de goederen gaat over op Koper op het moment van levering overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarde als bedoeld in Artikel 3.1

Artikel 5 Prijs
5.1 De prijs is gebaseerd op de wisselkoersen, accijnzen, belastingen, alsmede op de kosten van vervoer, opslag en verzekering, die gelden ten tijde van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Ingeval van wijziging van de desbetreffende koersen, accijnzen, belastingen of kosten na datum waarop de verkoopovereenkomst is gesloten maar vóór de overeengekomen leverdatum, is Verkoper gerechtigd de prijzen overeenkomstig aan te passen.
5.2 Ingeval een verhoging van de prijzen voor energie, grondstoffen of andere materialen die voor de vervaardiging van de door Koper bestelde goederen benodigd zijn, plaatsvindt vóór de overeengekomen leverdatum, is Verkoper gerechtigd de prijs van de bestelde goederen overeenkomstig te verhogen, vooropgesteld dat Verkoper veertien dagen voorafgaand aan een dergelijke verhoging Koper hiervan schriftelijk in kennis stelt. Koper is gerechtigd binnen zeven dagen na ontvangst van een dergelijke aankondiging de verkoopovereenkomst te annuleren.

Artikel 6 Betaling
6.1 De aankoopprijs dient te worden voldaan op de bankrekening van Verkoper overeenkomstig de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur. Indien Koper nalatig is met betrekking tot de betaling binnen de gestelde termijn is, onverminderd enig ander recht dat Verkoper heeft:
a) Koper een rente wegens niet-nakoming verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag; en
b) komen alle kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, die zijn gemaakt ter verkrijging van betaling van het door Koper verschuldigde bedrag, ten laste van Koper.
6.2 Betalingen door Koper dienen allereerst ter voldoening van openstaande schulden van Koper aan Verkoper, met inbegrip van schulden overeenkomstig de bepalingen van Artikel 6.1, in chronologische volgorde van de vervaldagen van de schulden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Geen garantie of bevestiging wordt gegeven door Verkoper, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, met betrekking tot de bruikbaarheid, toereikendheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel van de geleverde goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. De juistheid van de informatie die door Verkoper wordt verschaft over de kwaliteit, samenstelling of mogelijke toepassing van de goederen wordt alleen dan gegarandeerd indien een dergelijke garantie uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is opgenomen. De aansprakelijkheid van Verkoper zal de nettoverkoopprijs van de geleverde goederen niet te boven gaan. In geen geval zal eventuele indirecte of gevolgschade onder de aansprakelijkheid van Verkoper vallen.

Artikel 8 Toegangscontrole, reclames en berichtgeving
Bij ontvangst van de goederen inspecteert Koper deze middels analyse of op andere wijze, met een zorgvuldigheid die gebruikelijk of toepasselijk is onder de omstandigheden. Reclames betreffende de kwaliteit of kwantiteit van de geleverde goederen dienen door Koper binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan Verkoper te worden gemaakt. Goederen zullen niet aan Verkoper worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 9 Force Majeure
Een Partij is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de verkoopovereenkomst, indien en voor zover deze niet-nakoming voortkomt uit enige oorzaak die redelijkerwijs niet voor haar rekening komt, waaronder onder andere, doch niet limitatief, zijn begrepen oorlog, brand, explosie, terrorisme, storm, overstroming, aardbeving, sabotage, overheidsmaatregelen, staking, gebrek aan energie, grondstoffen of transportmiddelen, machinebreuk, opstartproblemen van een fabriek.

Artikel 10 Bijzondere omstandigheden
Indien, voorafgaand aan de leverdatum van de goederen, de omstandigheden die zich voordeden op de datum waarop de verkoopovereenkomst werd gesloten, zich zodanig zouden wijzigen dat een der partijen redelijkerwijs niet in staat is aan een of meerdere verplichtingen van de verkoopovereenkomst te voldoen en indien een dergelijke wijziging redelijkerwijs niet door de desbetreffende partij had kunnen worden voorzien, zullen Verkoper en Koper op verzoek van de geschade partij gezamenlijk onderzoeken of een dergelijke omstandigheid kan worden opgelost op een manier die acceptabel is voor de niet-geschade partij. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt binnen een redelijke termijn, is de geschade partij gerechtigd de verkoopovereenkomst te beëindigen.

Artikel 11 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
In geval van exportverkopen zijn op de verkoopovereenkomst de bepalingen van de United Nations Convention on the International Sale of Goods en aanvullend daarop de regels van het land waar Verkoper is gevestigd van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot verkoopovereenkomsten voor exportverkopen worden uitsluitend voorgelegd aan een berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Verkoper of, naar keuze van Verkoper, de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Koper.